Home
je bent niet ingelogd | log in


   e-mailadres-
   wachtwoord
  
wachtwoord vergeten? | wat is een jobagent? | Inloggen in ONE

Home

Vacatures

Organisaties

Inschrijven

Mijn jobagent

Actueel

Loopbaancentrum

Over deze site

Voor werkgevers

Inloggen


Inschrijven


Over de JobAgent


Mobiliteitsdiensten


Wachtwoord?


Privacyprotocol


Privacy Protocol CarriereOverheid.nl

Sdu Uitgevers, de uitgever achter CarriereOverheid.nl, voert een actief beleid op het punt van de bescherming en bewaking van de privacy van haar bezoekers en deelnemers.

Gegevens worden nooit doorgegeven aan derden
Uitgangspunt voor ons privacybeleid is dat alle in CarriereOverheid.nl opgenomen persoonlijke, bedrijfs- of andere informatie, niet dan na uitdrukkelijke toestemming van de rechthebbende natuurlijke of rechtspersonen zal worden opgenomen, ge(re)presenteerd en/of gedistribueerd. De informatie zal uitsluitend worden gebruikt voor de doeleinden die de bezoekers of deelnemers ermee hebben beoogd. Onder 'persoonlijke informatie' verstaan we: alle informatie die direct of indirect herleidbaar is tot natuurlijke personen. Onder 'bedrijfsinformatie' verstaan we: alle informatie die betrekking heeft op bedrijven, instellingen of anderssoortige organisaties. Onder 'andere informatie' verstaan we: alle informatie, die betrekking heeft of zou kunnen hebben op persoonlijke of bedrijfsinformatie. Sdu Uitgevers zal de in deze site opgenomen informatie, van welke aard of inhoud dan ook nooit aan derden verkopen, doen verkopen of anderszins beschikbaar (doen) stellen zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker.

Statistische doeleinden
Voorzover JobsRepublic de haar ter beschikking gestelde informatie gebruiken voor statistische doeleinden, zal deze informatie te allen tijde worden gedepersonaliseerd en uitsluitend worden aangewend ten behoeve van de kwalitatieve verbetering van de door ons ontwikkelde sites en/of de verbetering van de kwaliteit van onze service aan onze deelnemers of bezoekers.

Beveiliging gewaarborgd
JobsRepublic verplicht zich tegenover haar deelnemers en bezoekers alles te doen wat redelijkerwijs in haar vermogen ligt om - met inzet van alle daartoe geëigende of benodigde middelen of methoden - te bewerkstelligen, dat misbruik van de in de door haar ontwikkelde sites opgenomen informatie door derden - met inbegrip van deelnemers, bezoekers of medewerkers van JobsRepublic - wordt tegengegaan, voorkomen of verhinderd.